Algemene Voorwaarden Van den Manacker transport bv.

 1. Begripsbepalingen
  1.1. Van den Manacker Transport bv.; hierna aan te duiden als VDM: gevestigd aan de Hogeweg 2c 4561 RA Hulst
  1.2. Afvoeren: Afvoeren van afval en reststoffen van de opdrachtgever naar een beheerinrichting.
  1.3. Beheerinrichting: de inrichting waarin afvalstoffen geschikt worden gemaakt voor nuttige toepassing en verwerking.
  1.4. Inzamelmiddel: Elk middel dat ontworpen is voor het tijdelijk opbergen en transporteren van de afval en reststoffen.
  1.5. Levertijd: Tijd tussen het verstrekken van de opdracht en uitvoeren van de opdracht.
 2. Toepasselijkheid
  2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van en met VDM,
  tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 Indien VDM een offerte uitbrengt, zal de offerte altijd vrijblijvend zijn en 1 maand geldig zijn.
  3.2 De overeenkomst komt tot stand door de orderbevestiging die door VDM aan de opdrachtgever wordt verzonden. Deze
  orderbevestiging geldt als acceptatie van het aanbod en is bepalend voor de inhoud van de overeenkomst . Indien en
  voor zover de opdrachtgever niet binnen vijf dagen na datum van verzending van de orderbevestiging schriftelijk het
  tegendeel te kennen heeft gegeven, wordt opdrachtgever geacht met de inhoud van deze bevestiging akkoord te zijn.
  3.3 Indien en voor zover geen orderbevestiging van de zijde van VDM is uitgegaan en er toch uitvoering aan de
  overeenkomst wordt gegeven, wordt de inhoud van de overeenkomst bepaald door het vermelde op de door VDM
  verstrekte transportbegeleidingsbrieven.
  3.4 Indien VDM binnen 10 dagen na aanvaarding door de opdrachtgever haar aanbod heeft herroepen, komt er geen
  overeenkomst tot stand.
 4. Duur, exclusiviteit en beëindiging van de overeenkomst
  4.1 De overeenkomst(en) worden minimaal aangegaan voor een termijn van 24 maanden.
  4.2 Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur als waarvoor de overeenkomst oorspronkelijk
  werd aangegaan, zulks evenwel met een minimum van vierentwintig (24) maanden, tenzij schriftelijk door middel van
  een aangetekend schrijven opgezegd met in achtneming van een opzegtermijn van tenminste 6 maanden.
  4.3 De afvoer van de afval en reststoffen geschiedt eenmalig, dan wel gedurende in de overeenkomst overeengekomen
  periode in een bepaalde frequentie of op afroep van de opdrachtgever. Gedurende de looptijd van de overeenkomst
  is het de opdrachtgever verboden de in de overeenkomst genoemde afval en reststoffen door een ander dan VDM of
  haar onderaannemers, af te laten voeren. Behoudens schriftelijke toestemming van VDM.
  4.4 Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur. Opdrachtgever kan uitsluitend zelf het
  contract opzeggen. Opzeggingen door derden/in naam van de opdrachtgever, gelden niet als een rechtsgeldige
  opzegging van de overeenkomst.
 5. Het afvoeren van afval en reststoffen.
  5.1 Bij het aangaan van de overeenkomst deelt VDM de opdrachtgever mede welke stoffen uitsluitend mogen worden
  aangeboden (acceptatievoorwaarden) . VDM verstrekt de opdrachtgever een exemplaar van de
  acceptatievoorwaarden die naast deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst, deze staan
  tevens vermeld op de website www.vandenmanacker.nl
  5.2 Het staat VDM gedurende de looptijd van de overeenkomst vrij wijzigingen aan te brengen in de stoffen die uitsluitend
  mogen worden aangeboden. VDM stelt de opdrachtgever schriftelijk van deze wijzigingen en de ingangsdatum
  daarvan in kennis. De opdrachtgever heeft de bevoegdheid, tenzij de wijzigingen door overheid zijn opgelegd, dat
  deel van de overeenkomst waarop de wijzigingen van toepassing zijn te ontbinden binnen 1 maand na verzending
  van wijziging.
  5.3 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 5.1 en 5.2 zal de opdrachtgever de inzamelmiddelen niet gebruiken voor
  vloeibare, vluchtige, licht ontvlambare, explosieve, etsende, stank verspreidende, zelf ontbrandende, sterk stuivende,
  bijtende, brandende, smeulende, radioactieve en gevaarlijke afvalstoffen, dan wel voor op enige andere wijze voor de
  gezondheid van mens of dier schadelijke stoffen.
  5.4 Inzamelmiddelen worden door of namens VDM ter beschikking aan de opdrachtgever gesteld.
  VDM zorgt dat de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen geschikt zijn voor de overeengekomen afvalsoort, VDM
  draagt zorg voor het normale onderhoud aan de inzamelmiddelen.
  5.5 VDM is bevoegd een inzamelmiddel, dat afvalstoffen bevat die overeenkomstig de acceptatievoorwaarden niet mogen
  worden aangeboden, te weigeren af te voeren en/of te ledigen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor rekening
  van de opdrachtgever.
  5.6 Indien bij aanbieding van de afvalstoffen aan de beheerinrichting blijkt dat het inzamelmiddel afvalstoffen bevat die
  overeenkomstig dit artikel niet hadden mogen worden aangeboden, is VDM bevoegd het inzamelmiddel terug te
  voeren naar de opdrachtgever of zorg te dragen voor adequate afvoer naar een andere beheerinrichting . De extra
  kosten die hiermee gemoeid zijn komen voor rekening van de opdrachtgever.
  5.7 In het geval het inzamelmiddel verkeerd en/of is overbeladen , dit ter beoordeling van VDM, is VDM gerechtigd de afvoer
  te weigeren. De kosten die met deze weigering gepaard gaan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
  5.8 De uiteindelijke vaststelling van gewicht en afvalsoort vindt plaats door of vanwege VDM.
 6. Verplichtingen opdrachtgever.
  6.1 De opdrachtgever is verplicht zich te houden aan de aanwijzingen van VDM inzake de wijze waarop de afval en
  reststoffen dienen te worden aangeboden en opgeslagen.
  6.2 De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor de samenstelling van de afval-en reststoffen. Desgewenst
  kan VDM van de opdrachtgever verlangen, dat de opdrachtgever bij het aanbieden dan wel afvoeren van de afval-en
  reststoffen schriftelijk opgave doet van de samenstelling.
  6.3 De opdrachtgever is verplicht de door VDM verstrekte transportbegeleidingsbrief op volledigheid en juistheid te
  controleren en voor akkoord te ondertekenen. Indien deze brief, in uitzonderlijke gevallen, niet door VDM wordt
  verstrekt dient de opdrachtgever VDM een volledige en naar waarheid ingevulde transportbegeleidingsbrief te
  verstrekken.
  6.4 De opdrachtgever is verplicht ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening alle verlangde medewerking te
  verlenen en zorg te dragen voor een geschikte en in deugdelijke staat verkerende ruimte voor het plaatsen en
  onderhouden van inzamelmiddelen. Deze ruimte dient onder alle omstandigheden , behoudens overmacht situaties,
  zonder belemmeringen goed bereikbaar te zijn, ook voor zwaar materieel.
  6.5 De opdrachtgever dient bij de werkzaamheden die door de opdrachtgever aan VDM zijn opgedragen, de vanwege
  de overheid en/of VDM geldende arbeidsomstandigheden , milieuvoorschriften, reglementen, instructies en
  aanwijzingen in acht te nemen.
  6.6 De opdrachtgever is verplicht als een goede huisvader voor de inzamelmiddelen te zorgen. Dit houdt bij (rol)
  containers onder andere in dat de opdrachtgever zorgt dat de containers regelmatig van binnen en van buiten
  gereinigd worden. De opdrachtgever draagt zorg voor de vergunningen welke benodigd zijn voor het plaatsen van de
  inzamelmiddelen en dient tevens de containers e.d. te verzekeren tegen diefstal, brand en andere schade(s).
  6.7 De opdrachtgever treft de vereiste maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid en indien de inzamelmiddelen
  buiten worden geplaatst draagt de opdrachtgever zorg voor voldoende verlichting, signalering en bebakening, een en
  ander in overeenstemming met plaatselijke bepalingen.
  6.8 Het is de opdrachtgever verboden de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen zelf te ledigen of door een derde, niet
  zijnde VDM of haar onderaannemers, te laten ledigen.
  6.9 Eventuele schade aan een geplaatst inzamelmiddel is voor rekening van opdrachtgever en dient zo snel mogelijk aan
  te VDM worden gemeld. Eventuele onbruikbaar geworden inzamelmiddelen worden door VDM vervangen.
  6.10 Het is de opdrachtgever verboden de inzamelmiddelen te onderverhuren of aan een derde ter beschikking te stellen.
  6.11 Het is de opdrachtgever niet toegestaan inzamelmiddelen te hijsen en te verplaatsen. Uitsluitend indien VDM dat
  uitdrukkelijk voor een bepaald type inzamelmiddel heeft toegestaan, is hijsen en verplaatsen voor eigen rekening en
  risico van de opdrachtgever toegestaan.
  6.12 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle documentatie, offertes, rekeningen,
  beschrijvingen, technische bescheiden en andere bedrijfsinformatie als mede knowhow in de ruimste zin van het
  woord, afkomstig van of met betrekking tot VDM die vertrouwelijk te zijner kennis zijn gebracht of gekomen, tenzij de
  betreffende informatie kenbaar is in het publieke domein.
  6.13 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 6.12 zal de opdrachtgever jegens VDM een onmiddellijk opeisbare boete
  verbeuren van 2.500 euro per overtreding en 1.000 euro voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop een
  overtreding voortduurt, onverminderd de overige rechten van VDM krachtens de wet of de overeenkomst , zoals het
  recht van VDM om nakoming van de overeenkomst dan wel een verbod en/of schadevergoeding te vorderen, alsmede
  om tot beëindiging van de overeenkomst over te gaan voor zover deze nog mocht bestaan.
 7. Eigendomsovergang
  7.1 De eigendomsoverdracht van de afgevoerde afval- en reststoffen vindt plaats nadat de volledige acceptatieprocedure
  van VDM is doorlopen.
  7.2 Bij koop van inzamelmiddelen door de opdrachtgever, vindt levering daarvan plaats af fabriek en onder het in 7.4
  vermelde eigendomsvoorbehoud.
  7.3 Indien de opdrachtgever bij koop van de inzamelmiddelen in verzuim blijft met afname van de inzamelmiddelen is VDM
  gerechtigd hieruit voortkomende kosten van opslag aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  7.4 Het eigendom van de inzamelmiddelen gaat op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan
  VDM uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan
  VDM is voldaan.
 8. Prijzen
  8.1 Prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, steeds exclusief meerwerk, exclusief transportkosten en
  exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
  8.2 VDM is gerechtigd om de prijs aan te passen, indien en voor zover de kostprijs van de door VDM uit te voeren
  activiteiten een verhoging ondergaat. Deze kostprijs is samengesteld uit een aantal factoren zoals grondstoffen,
  energie, kapitaal, arbeid en afval-en reststoffenbeheerkosten. Van iedere verhoging zal VDM op verzoek en te goeder
  trouw verantwoording afleggen. Indien de overeengekomen prijs, anders dan wegens toegenomen afval- en
  reststoffenbeheerkosten, wordt verhoogd met meer dan 15% per periode van zes maanden heeft de opdrachtgever
  het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van eveneens zes maanden.
  8.3 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, welke benodigd zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, alsmede heffingen en belastingen komen voor rekening van de opdrachtgever. VDM heeft het recht
  opdrachtgever een toeslag van 4,9%, genaamd “Milieubijdrage”, in rekening te brengen, welke verschuldigd is over
  het totale factuurbedrag, exclusief opbrengsten en exclusief omzetbelasting.
  8.4 De kosten verbonden aan de vergunningen, rechten en belastingen, die benodigd zijn voor het plaatsen van de
  inzamelmiddelen en eventueel ter zake verbeurde boetes komen voor rekening van de opdrachtgever.
  8.5 Onverminderd het in de overige leden van dit artikel bepaalde, heeft VDM het recht om periodiek, doch in ieder geval
  tweemaal per jaar, haar prijzen aan te passen conform het NEA-indexcijfer dan wel het CBS-indexcijfer.
  8.6 Prijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld soortelijk gewicht zoals opgenomen in de overeenkomst. Indien dit niet is
  opgenomen in de overeenkomst geldt een gemiddeld soortelijk gewicht van max 100 kilogram per 1000ltr / m3. Bij
  over belading heeft VDM het recht om de extra kosten voor het teveel geladen gewicht in kilogrammen door te belasten
  aan opdrachtgever.
 9. Betaling
  9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  9.2 Bij te late betaling is de opdrachtgever nadat de betalingstermijn verstreken is rente verschuldigd ter hoogte van de
  wettelijke rente, te berekenen over het factuurbedrag.
  9.3 VDM is nadat de betalingstermijn ongebruikt is verstreken zonder nadere ingebrekestelling bevoegd tot invordering
  over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. De daaraan verbonden buitengerechtelijke incassokosten zijn
  voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten bedragen 15% van de openstaande hoofdsom, of indien de
  werkelijke kosten hoger zijn, de werkelijk gemaakte kosten.
  9.4 Opdrachtgever aanvaardt het recht van VDM om verrekening toe de passen ten aanzien van vorderingen en schulden
  tussen opdrachtgever en VDM over en weer.
 10. Uitvoering van de dienstverlening
  10.1 De levertijd wordt in onderling overleg vastgesteld. Iedere termijn waarbinnen VDM een prestatie dient te verrichten
  geldt nimmer als fatale termijn. Opdrachtgever dient inzamelmiddel correct aan te bieden. Indien het inzamelmiddel
  niet correct en tijdig wordt aangeboden worden de kosten wel doorberekend.
  10.2 VDM heeft het recht om de werkzaamheden naar eigen inzichten uit te voeren, al dan niet door inschakeling van derden
  en al dan niet in gedeelten. Bij onder aanneming blijft VDM verantwoordelijk voor het afval- en reststoffenbeheer.
  10.3 De opdrachtgever zal VDM alle gegevens verschaffen die VDM naar haar oordeel redelijkerwijs nodig heeft voor het
  adequaat uitvoeren van de overeenkomst.
  10.4 De opdrachtgever staat er voor in dat zaken van de opdrachtgever waaraan of waarmee werkzaamheden worden
  verricht, voor die werkzaamheden veilig en geschikt zijn.
  10.5 VDM treft de noodzakelijke voorzieningen om de dienstverlening op kwalitatief goede wijze te kunnen uitvoeren.
  10.6 VDM heeft met betrekking tot de dienstverlening normen vastgesteld. De controle op het handhaven dan wel naleven
  van de normen zal vanwege VDM gebeuren. Het staat de opdrachtgever vrij zelf een controle in te stellen.
 11. Overmacht
  11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan
  VDM zijn toe te rekenen.
  11.2 Onder overmacht aan de zijde van VDM zullen mede zijn begrepen, overheidsmaatregelen, Pandemieën
  oorlogsgevaar, (burger) oorlog, oproer, werkstaking of werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden,
  weersgesteldheid die uitvoering van de overeenkomst vertraagt of onmogelijk maakt, intrekking van een of meerdere
  vergunningen van VDM en/of derden waarop VDM voor het kunnen nakomen van de overeenkomst is aangewezen,
  brand en/of andere storingen in het bedrijf van VDM dan wel in de bedrijven van de toeleverancier(s), of in andere
  bedrijven van derden, waarop VDM voor het kunnen naleven van de overeenkomst is aangewezen.
  11.3 VDM heeft ook dan het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming
  verhinderen, intreden nadat VDM de overeenkomst had moeten nakomen.
  11.4 Tijdens de overmacht aan zijde van VDM worden de leverings- en andere verplichtingen van VDM opgeschort.
 12. Aansprakelijkheid van Van den Manacker transport B.V.
  12.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van VDM is VDM niet aansprakelijk voor enige schade, daaronder
  uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van een aantoonbare tekortkoming in de nakoming van de voor
  VDM uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting en, dan wel ten gevolge van een onrechtmatige daad van VDM
  of van personen waarvoor VDM rechtens aansprakelijkheid kan worden gehouden.
  12.2 Behoudens in geval van aansprakelijkheid van VDM op grond van artikel 13.1, vrijwaart de opdrachtgever VDM tegen
  alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
  12.3 VDM is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat doordat de beheerinrichting afval- en reststoffen weigert. Deze
  afval en reststoffen zullen in een dergelijk geval aan de opdrachtgever worden teruggegeven, waarbij alle daarmee
  gemoeide kosten voor zijn rekening zullen komen.
  12.4 VDM is niet aansprakelijk voor schade bij derden of bij de opdrachtgever ontstaan aan wegdek, trottoir, gebouwen en
  dergelijke, dan wel persoonlijke of zaakschade veroorzaakt door een inzamelmiddel of de plaatsing daarvan, tenzij
  de schade een rechtstreeks gevolg is van het gebruik van ondeugdelijk materieel of van ondeskundig handelen van
  VDM.
 13. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
  13.1 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade door hem toegebracht aan het personeel of hulppersonen en de
  eigendommen van VDM en/of schade ontstaan naar aanleiding van aanwijzingen die door of vanwege opdrachtgever
  aan VDM gegeven zijn.
  13.2 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, inclusief bedrijfsschade , die het gevolg is van
  het in strijd met het bepaalde in artikel 5 en 6 van deze voorwaarden aanbieden van afval- en reststoffen.
  13.3 Het inzamelmiddel komt voor risico van de opdrachtgever, vanaf het moment dat VDM het ter beschikking stelt aan de
  opdrachtgever totdat VDM de inzamelmiddelen weer geladen heeft met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen.
  Direct nadat inzamelmiddelen als geleverd gelden in de zin van artikel 7.2 draagt de opdrachtgever het risico en is
  aansprakelijk voor vermissing, diefstal van alle schade, waaronder brand, graffiti en vervuiling, die aan of door de
  inzamelmiddelen mochten ontstaan. Onverminderd het bepaalde in artikelen 13.1 en 13.2. vrijwaart opdrachtgever
  VDM tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schades, die ontstaan zijn in de periode tussen het ter
  beschikking stellen en het laden, met als doel de afvoer van de inzamelmiddelen.
  13.4 Bij vermissing, diefstal of onbruikbaarheid door schade (o.a. door brand) van een gehuurd inzamelmiddel, blijft de
  opdrachtgever aansprakelijk voor de huurpenningen. De huurovereenkomst kan in een dergelijk geval eerst beëindigd
  worden op het moment dat de schade door de opdrachtgever aan VDM voldaan is en het inzamelmiddel door VDM,
  is vervangen.
  13.5 In geval van een overeenkomst tot het inzamelen van afval- en reststoffen geschiedt het transport voor rekening van
  de opdrachtgever, wanneer het transport door of in opdracht van VDM wordt uitgevoerd. Het transport risico wordt
  gedragen door VDM tenzij schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever in strijd met het bepaalde in de artikelen
  5 en 6 van deze voorwaarden afval- en reststoffen heeft verstrekt, die niet verstrekt hadden mogen worden. Het
  transport dient te geschieden overeenkomstig de wettelijke voorschriften en overigens op de tussen partijen
  overeengekomen wijze.
 14. Ingebreke blijven en ontbinding
  14.1 Elk der partijen is bevoegd de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling door middel van een schriftelijke
  mededeling aan de andere partij te ontbinden, indien de opdrachtgever of VDM in staat van faillissement wordt
  verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel wordt geliquideerd. Verhuizing is geen reden tot ontbinding van
  het contract, opdrachtgever dient de overeenkomst met VDM voort te zetten op de nieuwe locatie.
  14.2 Ontbinding op grond van artikel 15.1 is ook toegestaan indien de andere partij haar verplichtingen uit hoofde van deze
  overeenkomst na door de ene partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld niet binnen de in de gebrekestelling
  genoemde termijn nakomt.
  14.3 De in artikel 15.2 vermelde ingebrekestelling bevat een nauwkeurige omschrijving van de aard en de ernst van de niet
  nagekomen verplichtingen, waarbij een redelijke termijn, doch minimaal vijf werkdagen, wordt gegeven om alsnog
  aan de verplichtingen te voldoen, tenzij onmiddellijke nakoming geboden is.
  14.4 Partiële nietigheid: Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend
  is/zijn, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen verplichten zich om als dan (een) zodanige
  regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en) zoveel mogelijk benadert.
 15. Toepasselijk recht en forumkeuze
  15.1 Op alle overeenkomsten tussen VDM en opdrachtgever, alsmede op alle overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn,
  is het Nederlandse Recht van toepassing en deze Algemene Voorwaarden .
  15.2 Geschillen die tussen partijen mochten rijzen zullen uitsluitend worden berecht door de Rechtbank in het
  arrondissement te Middelburg.
 16. Algemene bepaling
  16.1 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of anderszins onverbindend is/zijn, laat dit
  onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Opdrachtgever en VDM verplichten zich om als dan (een) zodanige
  regeling(en) te treffen die de strekking van de onverbindende bepaling(en zoveel mogelijk benadert.
 17. Plaatsings/ophaalkosten
  17.1 Op iedere rolcontainer opdracht rekent VDM Eur. 50,00 plaatsingskosten en Eur. 95,00 ophaal- en schoonmaakkosten
  per container per opdracht.