Certificaten

Van den Manacker Transport & Infra beschikt over de onderstaande certificaten:

VCA**

VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een norm voor de evaluatie en certificatie van veiligheids- en arbozorgsystemen. Aan de hand van de VCA kunnen dienstverlenende bedrijven objectief en structureel worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (Veiligheid, Gezondheid, Milieu). VCA is bedoeld voor aannemers – opdrachtnemers en contractors – die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten die risicovol zijn, of waarbij sprake is van risicovolle omstandigheden.

VCA** neemt naast deze zaken ook beleid, structuur en planvorming mee.

ISO9001

De ISO9001-norm is de meest bekende norm op het gebied van kwaliteitsmanagementsystemen. Deze norm vormt de internationale standaard en is een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt. Klanten willen een betrouwbaar en goed product; een ISO 9001-certificaat is een onafhankelijke waarborg voor de kwaliteit van uw organisatie.

BRL SIKB 7000

De BRL SIKB 7000 heeft betrekking op de uitvoering van (water)bodemsaneringen en ingrepen in de (waterbodem) conform de Wet milieubeheer (Wm), de Wet bodembescherming (Wbb), de Waterwet en het Besluit Uniforme Saneringen (BUS). Deze regelgeving vereist dat (water)bodemsaneringen door een gecertificeerd en erkend bedrijf worden uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan handelt u in strijd met de Wet- en regelgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

De BRL SIKB 7000 bevat de spelregels voor een correcte voorbereiding, organisatie en uitvoering van de werkzaamheden. Normec Certification is uw partner voor het behalen en monitoren van het  BRL SIKB 7000 certificaat van uw bedrijf.

BRL 9335

De BRL 9335 heeft betrekking op de werkwijze bij het beheren van partijen grond of baggerspecie en grondstromen, en daarnaast op de kwalificatie van grond en baggerspecie conform het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Het Bbk vereist dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerd en erkend bedrijf. Is dat niet het geval, dan accepteert het bevoegd gezag de werkzaamheden niet.