ALGEMENE VOORWAARDEN

 In gebruik bij Van Den Manacker Transport B.V.,Hierna ‘Van den Manacker’,   gevestigd aan het adres Hogeweg 2c te 4561 RA Hulst,

Artikel 1: Definities

1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
-      'consument': Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
-       ‘opdrachtgever’: De wederpartij van degene die zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht.
-       ‘opdrachtnemer’: Elke natuurlijke of rechtspersoon met wie de opdrachtgever over de totstandbrenging van een overeenkomst onderhandelt.
-       ‘gebruiker’: De afnemer aan wie goederen voor bepaalde tijd en voor een bepaald doel ter beschikking worden gesteld, onder de verplichting deze na ommekomst van de termijn te retourneren.
-       ‘aflevering': Het feitelijk ter beschikking stellen van de te leveren zaken aan de koper/opdrachtgever.
-       ‘uitvoering van werken’: Het verrichten van uitvoeringswerkzaamheden, waaronder het tot stand brengen van een stoffelijk werk, en/of het verrichten van diensten al dan niet gepaard gaande met levering van zaken, niet zijn de een arbeidsovereenkomst.
-       ‘hoofdaannemingsovereenkomst’: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en diens principaal.
-       ‘principaal’: De opdrachtgever volgens de hoofdovereenkomst.

2.     Indien de overeenkomst betrekking heeft op uitvoering van werken is naast het algemeen gedeelte het bepaalde in het bijzonder gedeelte onderaannemingsvoorwaarden toepaselijk. 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Van den Manacker als verkoper, inkoper, inlener, leverancier van zaken of dienstverlener optreedt. De toepasselijkheid van door de koper/opdrachtgever/opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomst 

1.     De door Van den Manacker gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 28dagen na datum van de offerte, tenzij anders aangegeven.
2.     De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Aflevering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt aflevering op het terrein van Van den Manacker. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en mogelijke vervoerskosten, verschuldigd zijn.

Artikel 5: Levertijd

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper/opdrachtgever Van den Manacker schriftelijk in gebreke te stellen. 

Artikel 6: Deelleveringen

Het is Van den Manacker toegestaan verkochte zaken in gedeelten af te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden afgeleverd, is Van den Manacker bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 7: Wijzigingen in de te leveren zaken

 1.     Van den Manacker is bevoegd zaken te leveren die qua maat, model en versie afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, doch niet ten nadele van de koper/opdrachtgever.
2.     Indien Van den Manacker van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft deze bevoegdheid gedurende 14 dagen nadat hij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.

Artikel 8: Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Van den Manacker een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 9: Uitvoering van de overeenkomst

1.     Van den Manacker zal bij de uitvoering van de overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
2.     Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Van den Manacker vereist, heeft Van den Manacker het recht bepaalde werkzaamheden door haar aan te wijzen personen, waaronder ook derden worden begrepen, te doen uitvoeren.
3.     De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van den Manacker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Van den Manacker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Van den Manacker zijn verstrekt, heeft Van den Manacker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de met de opdrachtgever overeengekomen tarieven, of bij gebreke daarvan de volgens de gebruikelijke tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.    Van den Manacker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van den Manacker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar was of behoorde te zijn terwijl dat voor opdrachtgever niet het geval was of behoorde te zijn.
5.     Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van den Manacker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.      In het kader van deze opdracht stelt Van den Manacker B.V. zijn medewerker, al dan niet met voertuig, machine en/of gereedschappen, op <uur- of dagbasis>* ter beschikking aan de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt voor de verdere planning en aansturing van de te verrichten werkzaamheden van deze medewerker. Deze medewerker valt hierdoor onder het hiërarchisch gezag van de opdrachtgever. De opdrachtgever zorgt daarbij voor de juiste instructies, zo nodig aanvullende veiligheidsmiddelen en - maatregelen, alsmede houdt hij het redelijk te vorderen toezicht op deze medewerker van Van den Manacker B.V..

Artikel 10: Contractsduur; uitvoeringstermijn

Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Van den Manacker zal niet in verzuim zijn, dan nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld na afloop van voorbedoelde termijn en haar daarbij een redelijke termijn voor nakoming is gesteld die onbenut is verstreken.

Artikel 11: Wijziging van de overeenkomst 

1.     Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.     Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van den Manacker zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.     Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Van den Manacker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van den Manacker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4.     Indien de opdrachtgever een consument is, is hij gerechtigd om binnen 14 dagen nadat Van den Manacker heeft meegedeeld dat de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van het overeengekomen honorarium tot gevolg heeft, de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12: Beëindiging van de overeenkomst

1.     De vorderingen van Van den Manacker op de koper/opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien:
-       na het sluiten van de overeenkomst aan Van den Manacker ter kennis gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de koper/opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-       Van den Manacker de koper/opdrachtgever heeft verzocht zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft dan wel onvoldoende is.
2.     In de genoemde gevallen is Van den Manacker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht om schadevergoeding te vorderen.
3.     Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Van den Manacker zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat nakoming van de verplichting onder de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Van den Manacker bevoegd de overeenkomst te ontbinden, doch nadien niet meer.

Artikel 13:  Eigendomsvoorbehoud

 1.     De door Van den Manacker geleverde zaken blijven het eigendom van Van den Manacker totdat de koper/opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Van den Manacker gesloten overeenkomsten is nagekomen, zoals:
-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf;
-       de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Van den Manacker verrichte of te verrichten diensten;
-       eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper/opdrachtgever van deze overeenkomst(en).
2.     De goederenrechtelijke gevolgen van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van het land van bestemming van de betreffende zaak, indien en zolang het eigendomsvoorbehoud op grond van het recht van het bestemmingsland niet zijn werking verliest totdat de volledige prijs is betaald, tenzij Van den Manacker anders bepaalt.
3.     Door Van den Manacker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4.     Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper zijn overgegaan en zich nog in handen van de koper bevinden, behoudt Van den Manacker zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 van dit artikel genoemde, die Van den Manacker uit welke hoofde dan ook tegen de koper mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Van den Manacker geleverde zaken welke door de koper zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Van den Manacker haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.
5.     Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Van den Manacker gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
6.     Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Van den Manacker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
7.     De koper verplicht zich op eerste verzoek van Van den Manacker:
-       de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;
-       alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Van den Manacker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-       de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door Van den Manacker geleverde zaken te verpanden aan Van den Manacker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
-       de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Van den Manacker;
-       op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Van den Manacker ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

Artikel 14  Garantie

1.     Van den Manacker garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen na het moment van levering.
2.     Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft de koper recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.
3.     Voor schade ontstaan als gevolg van een gebrek in of aan het geleverde is Van den Manacker aansprakelijk overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 (Aansprakelijkheid).
4.     De garantie vervalt indien de koper/opdrachtgever de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

Artikel 15  Gebreken (bij verkoop) 

1.     De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
-       of de juiste zaken zijn geleverd;
-       of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overstemmen met de inhoud van de overeenkomst;
-       of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden;
2.     Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan Van den Manacker te melden.
3.     Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Van den Manacker.
4.     Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te leveren zaken bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Van den Manacker worden geretourneerd.

Artikel 16  Gebreken; klachttermijnen (bij werkzaamheden) 

1.     Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van den Manacker.
2.     Indien een klacht gegrond is, zal Van den Manacker de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever gemotiveerd aangetoond te worden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van den Manacker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 21 (Aansprakelijkheid).
3.     Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 17  Prijsverhoging 

Indien Van den Manacker met de koper eenbepaalde prijs overeenkomt, is Van den Manacker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Vanden Manacker mag stijgingen in de lonen, prijsstijgingen in de te verwerkenmaterialen/grondstoffen en af te leveren zaken doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan10 % bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18  Honorarium

1.     Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2.     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, reis- en verblijfkosten alsmede verschotten.
3.     Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van den Manacker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4.     Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reis- en verblijfkosten alsmede verschotten.
5.     Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6.     Van den Manacker is gerechtigd om bij inflatie van meer dan 5% na het sluiten van de overeenkomst de werkelijke inflatie door te berekenen, ook indien een vast honorarium is overeengekomen. Een dergelijke verhoging van het honorarium kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht de maand volgend op de datum van de schriftelijke kennisgeving van de verhoging aan de opdrachtgever.
7.     Indien de verhoging meer dan 10 % bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

Artikel 19  Betaling

1.     Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum,
-       of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Van den Manacker;
-       of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde rekeningnummer ten behoeve van Van den Manacker.
2.     Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3.     In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper/opdrachtgever of wanneer toepassing van de schuldsaneringsregeling ten aanzien van koper/opdrachtgever wordt uitgesproken zullen de verplichtingen van de koper/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
4.     Door de koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper/opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.     Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Artikel 20  Incassokosten

Indien de koper/opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voorrekening van de koper/opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. In ieder geval is de koper/opdrachtgever in geval van tekortkoming verschuldigd:
-       over de eerste € 2.950,- 15%
-       over het meerdere tot € 5.900,- 10%
-       over het meerdere tot € 14.748,- 8%
-       over het meerdere tot € 58.990,- 5%
-       over het meerdere 3%
Indien Van den Manacker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 21  Aansprakelijkheid

1.     Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 14 (Garantie) van deze voorwaarden.
2.     Alle andere dan in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid van Van den Manacker is beperkt tot driemaal de factuurwaarde tenzij de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van den Manacker of haar bedrijfsleiding.
3.     Voor gevolgschade in de zin van ondermeer stagnatie of winstderving is iedere aansprakelijkheid steeds geheel uitgesloten. 

Artikel 22  Overmacht

 1.     Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Van den Manacker zijn toe te rekenen.Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Van den Manacker, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Van den Manacker; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Van den Manacker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2.     Van den Manacker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Van den Manacker haar verbintenis had moeten nakomen.
3.     Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Van den Manacker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Van den Manacker niet mogelijk is langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4.     Indien Van den Manacker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper/opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 23  Geschillenbeslechting

1.     De rechter te Middelburg is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen welke mochten ontstaan tussen Van den Manacker en de koper/opdrachtgever kennis te nemen. Van den Manacker blijft echter bevoegd de koper/opdrachtgever te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper/opdrachtgever.
2.     Indien de koper/opdrachtgever consument is of indien in zijn bedrijf of praktijk (inclusief de koper/opdrachtgever zelf) drie of minder dan drie personen werkzaam zijn, heeft hij het recht gedurende een maand nadat Van den Manacker  zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 24  Toepasselijk recht 

1.     De toepasselijkheid van het Weense koopverdrag op de overeenkomst is uitgesloten. Op elke overeenkomst met Van den Manacker is slechts Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting van al het overige recht.
2.     Indien enige bepaling van deze overeenkomst strijdig mocht zijn met dwingendrechtelijke bepalingen in enig land, dan wel met gemeenschapsbepalingen van Europees recht, dan zal de betrokken bepaling nietig zijn, doch blijft de overeenkomst in alle overige aspecten van kracht. Partijen zullen alsdan onderhandelingen voeren om de nietige bepaling te vervangen door een zodanige regeling die niet door nietigheid wordt getroffen en waarmee de inhoud c.q. kennelijke bedoeling van de nietige bepaling zo veel mogelijk wordt benaderd.

Artikel 25  Wijziging van de voorwaarden

 1.     Van den Manacker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
2.     Van den Manacker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper/opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld treden wijzigingen jegens de koper/opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.